INTRODUCCIÓ

Condicions generals

1. Aquestes condicions estan escrites en idioma castellà.

Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de la web www.vermutmiro.com, i aquests dominis són propietat d’EMILIO MIRÓ SALVAT, SA amb domicili al c/Adrià Gual 10 de Reus i d’ara endavant, “l’Empresa”, que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.

En tot cas, els usuaris que hi accedeixin i utilitzin la web www.vermutmiro.com han de tenir, almenys, l’edat mínima prevista per la llei per comprar i consumir alcohol. Si l’usuari compta amb aquesta edat d’acord amb la legislació del vostre país/Estat de residència i del país/Estat des del qual accedeix al Lloc Web, podeu continuar navegant. En cas contrari, haureu d’abandonar el Lloc Web immediatament.

L’usuari així com l’Empresa, propietària del Portal, podran ser anomenats conjuntament com les parts o cadascun per separat com la part. El mer accés i/o utilització del Portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents Condicions generals d’ús.

La posada a disposició i/o ús del Portal s’entén, sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.

2. Definicions:

Les parts accepten que els termes següents tenen el significat que s’indica a continuació:

El Portal: La pàgina web situada a la següent adreça d’Internet: www.vermutmiro.com, així com a qualsevol subdomini o extensió d’aquest.

Usuari: Persona que accedeix al Portal i/o utilitza els serveis o la informació accessible.

3. Condicions d’ús

Aquestes Condicions Generals d’Ús del Portal regulen l’accés i la utilització del Portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels Usuaris en i/o a través del Portal, bé pel Portal, bé pels seus Usuaris, bé per qualssevol tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades Condicions Específiques per a determinats continguts o serveis.

4. Modificacions

El Portal es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les Condicions Generals d’Ús del Portal. En tot cas, es recomana que consulteu periòdicament les presents Condicions Generals d’Ús del Portal, ja que poden ser modificades.

5. Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del Portal a diferents tipus d’informació i serveis. L’empresa es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració, la informació i els serveis oferts des del Portal. L’Usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el Portal pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol de la informació o serveis. El Portal realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir la disponibilitat i l’accessibilitat al Portal. Tot i això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l’accés al Portal. El Portal ofereix l’accés a la informació i els serveis tal qual, i no facilita cap equip, material o servei per accedir-hi. Per al correcte accés i utilització de determinada informació i serveis l’Usuari haurà de descarregar-se als seus equips de determinats programes. El Portal no intervé en la creació d’aquells continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i/o a través del Portal, de la mateixa manera que tampoc no controla la seva licitud. En qualsevol cas, no ofereix cap mena de garantia sobre aquests.
L’Usuari reconeix que el Portal no és ni serà responsable dels continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts i/o a través del Portal. L’Usuari accepta que el Portal no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudicis produïts a conseqüència de la utilització d’aquesta informació o serveis de tercers.

6. Cost

Hi ha determinats continguts, dades, informació i serveis que, per accedir-hi, l’Usuari haurà d’abonar una contraprestació. En aquests casos, el Portal informarà l’usuari prèviament.

7. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents Condicions generals d’ús del Portal. De forma expressa l’Usuari manifesta que utilitzarà el Portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. L’Usuari s’obliga a no usar la informació i els serveis oferts des del Portal per a la presa de decisions amb implicacions econòmiques, ja que coneix que aquesta informació i serveis no estan actualitzats i poden contenir incorreccions o errades. Així mateix, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L’Usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars.

L’Usuari no podrà utilitzar el Portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de la propietat intel·lectual o industrial.

8. L’Usuari no utilitzarà el Portal per realitzar actes que donin suport, incitin o promoguin:

8.1 Actes il·legals o delictius, denigratoris, difamatoris, discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences;

8.2 Actes violents, pornogràfics, degradants i/o d’alguna manera siguin contraris a la moral, els bons costums. Així mateix, l’Usuari no podrà utilitzar el Portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L’Usuari no farà servir el Portal per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L’Usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes al Portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front al Portal, així com, inclosos els honoraris d’advocats i/o procuradors, o de qualsevol tercer, derivades de l’incompliment de les presents Condicions generals per part de l’Usuari.

9. Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El Portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per feines de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el Portal farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El Portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al Portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer.

El Portal podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells Usuaris que incompleixin aquestes normes.

10. Responsabilitat del Portal

L’Usuari coneix i accepta que el Portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’hi incorporen i ofereixen des del Portal.
Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis del Portal. En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer sigui proveïdor, col·laborador o altre.

11. Dades de caràcter personal

Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals i altres normatives concordants vigents a Espanya. Les dades personals que obtingui el Portal per a la prestació de qualsevol servei o la utilització del Portal s’integraran en un fitxer informatitzat, creat i mantingut sota la responsabilitat d’EMILIO MIRÓ SALVAT, SA. Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol·licitats i també s’utilitzaran per mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels serveis i continguts del Portal, atenent, si escau, les preferències que l’usuari hagi indicat. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o els serveis i la informació utilitzada per l’Usuari. L’Usuari manifesta de manera expressa que qualsevol dada personal o d’un tercer a què accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l’autorització expressa d’aquest tercer. El Portal informa a l’Usuari que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ens hagi facilitat en tot moment, per e-mail [email protected] o adreçant-se a l’adreça següent: Av. del Progrés 47, Pol. ind. Els Garrofers (080340 – Vilassar de Mar – Barcelona). El Portal adopta per al tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb el que està establert per la legislació vigent.

12. Propietat intelectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al Portal corresponen exclusivament a l’Empresa o als seus titulars legítims i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l’autorització de l’Empresa, sempre que no estiguin en una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o aquest estigui restringit. En qualsevol cas, el Portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre aquests. El Portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la qual expressament es detalli a les presents Condicions Generals d’Ús del Portal.12. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions. Aquestes condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola a la seva llei de consumidors i usuaris. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari vulgui fer a l’Empresa titular del Portal s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes al correu electrònic [email protected] o a la següent C /Adrià Gual núm. 10 Reus.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tot allò altres, considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

14.Bona fe i diligència

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercir els drets que es desprenguin de les presents condicions d’acord amb les exigències més estrictes de la bona fe i diligència.

15. Garantia de productes

Les disposicions de les presents condicions no poden privar el consumidor de la garantia legal que exigeix que el venedor professional ha de garantir contra qualsevol tipus de defecte del producte venut. El consumidor és informat que el VENEDOR té els permisos sanitaris necessaris per comercialitzar els productes exposats al portal web. Queden exclosos d’aquesta garantia tots els productes reparats o modificats pel client o per qualsevol altra empresa diferent dels proveïdors seleccionats pel VENEDOR. Conserveu el justificant de compra, la vostra presentació és necessària per a qualsevol comprovació, canvi o devolució. El Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril de 2021, en modificació del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, atorga als béns de naturalesa duradora una garantia legal de 3 anys a partir de la data d’entrega. En aquest sentit, i per al cas de contracte de compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d’actes individuals, l’empresari serà responsable de les faltes de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sense perjudici del que disposa l’article 115 ter, apartat 2, lletres a) ib) del Reial decret llei. No s’hi inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, la substitució de l’article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

 

Aquestes condicions estan escrites en idioma català www.vermutmiro.com/tienda/ és una pàgina web de comerç electrònic propietat d’EMILIO MIRÓ SALVAT, S.A. amb domicili al C/Adrià Gual 10 de (43206) Reus (Tarragona) . El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. La Botiga Online www.vermutmiro.com es dedica a la venda a distància, de begudes amb alcohol, sense alcohol, conserves i altres productes.

2. Informació i dades

L’ús d’aquesta pàgina web és per a majors de 18 anys i l’usuari declara que és més gran. La zona de venda de www.vermutmiro.com és la Península (Espanya), Illes Balears. vermutmiro.com es reserva el dret de modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment. www.vermutmiro.com fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.vermutmiro.com, es procediria immediatament a la seva correcció.

3. Procedimient de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que vulgui comprar i afegir-los a la cistella de compra fent clic al botó “Afegir a la cistella”. Un cop hàgiu afegit els productes que vulgueu comprar a la cistella, heu de fer clic al botó “Passar per caixa”. Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·licitin, llevat que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptada la comanda pel Client, la compra s’ha fet.

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a vermutmiro.com/botiga

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de vermutmiro.com/tienda, inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que s’hagin de lliurar a qualsevol altre estat membre de la Unió Europea estaran subjectes a IVA, excepte per a aquelles empreses que estiguin donades d’alta al Registre d’Operacions Intercomunitàries.

Les despeses d’enviament aniran a compte del client final.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el preu final, incloses les despeses d’enviament, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

El client rebrà, amb l’enviament de la comanda, una factura pel valor total dels productes comprats

4. Mètode de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que faci mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i MasterCard). En determinats casos i per prevenir possibles fraus vermutmiro.com/tienda es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprat.

5. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix un sistema d’enviament de les comandes al client mitjançant empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional. La comanda es considerarà lliurada en el moment en què el transportista hagi lliurat el paquet al client, i aquest signa el document de recepció de lliurament. La data de lliurament al domicili del Client serà:

• Per a enviaments a la Península (Espanya): entre 24/72 hores laborables des de la confirmació de la venda o de la comanda;
• Per a enviaments a Illes Balears i Portugal: entre 48/72 hores laborables des de la confirmació de la venda o de la comanda.

6. Drets del Client i política de devolucions

La Botiga Online pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de vermutmiro.com/tienda. Això no obstant, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, s’informarà el client en un termini de 24/48 hores des de la realització de la comanda bé per correu electrònic o bé al telèfon que l’usuari hagi registrat, i se li donarà l’opció d’escollir entre o bé cancel·lar la totalitat de la comanda, o bé modificar-ho, inclòs el seu corresponent import econòmic.

El client podrà revocar la compra o desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals sense necessitat de cap justificació. El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des que el client o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns.

Aquest dret podrà ser exercitat pel Client enviant un correu a [email protected] adjuntat el següent formulari:

FORMULARI DESISTIMENT.PDF

Si la causa de la devolució fos que l’article retornat és defectuós, www.vermutmiro.com/tienda correrà amb totes les despeses de la devolució i nova tramesa.

Si un producte diferent del sol·licitat pel Client fos lliurat per error de www.vermutmiro.com/tienda, aquest serà retirat a càrrec de l’Empresa i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client.

Si el motiu de la devolució és que la comanda no la satisfà, el client podrà tornar els articles adquirits, sempre que no hagin estat oberts ni usats, que siguin retornats juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa. En aquest cas, www.vermutmiro.com/tienda, procedirà a la devolució de l’import abonat pel client (excloses les despeses d’enviament) en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informe de la vostra decisió de desistir del present contracte, seguint el mateix procediment elegit pel client per abonar-lo. Així mateix, el Client haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns adquirits.

Si la devolució no es pogués acceptar a causa de la manca de conformitat amb les condicions indicades anteriorment, www.vermutmiro.com/tienda es posarà en contacte amb el client.

En qualsevol cas, el Client no haurà de reemborsar cap quantitat per la disminució del valor del bé que sigui conseqüència del seu ús conforme al pactat o a la seva naturalesa.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra Botiga podeu contactar amb el departament d’Atenció al client via correu electrònic: [email protected] o per telèfon 34 977 31 29 58

7. Obligacions del Cliente

El Client de www.vermutmiro.com/tienda es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades en tot moment. El Client accepta les presents condicions generals recollides al present contracte. www.vermutmiro.com/tienda, facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, elegits pel Client). El Client es compromet a guardar de manera confidencial i amb la màxima diligència les claus d’accés personal.

8. Seguretat i confidencialitat

vermutmiro.com/tienda garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les transaccions. Totes les operacions bancàries es fan a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades. Totes les dades personals facilitades pel Client a www.grauonline.com seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’EMILIO MIRÓ SALVAT, SA En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Client, en tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades personals comunicant-ho per correu electrònic a [email protected] C/Adrià Gual 10 de Reus.

9. Disponibilitat

vermutmiro.com/tienda no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de Botiga online. Queda exonerada així de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la manca de disponibilitat de la Botiga online. En aquests casos, www.vermutmiro.com/tienda farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. www.vermutmiro.com/tienda no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de Botiga online.

10. Horaris

A vermutmiro.com/botiga es poden fer compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l’any.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb vermutmiro.com/botiga se sotmetran a la legislació espanyola vigent que sigui aplicable.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..

12. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tot el resta, considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop