DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Avís legal

En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, EMILIO MIRÓ SALVAT, SA, amb adreça, C/ Adrià Gual, núm. 10, 43206 Reus (d’ara endavant l’EMPRESA) i en qualitat de titular del lloc web www.vermutmiro.com, procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: EMILIO MIRÓ SALVAT, S.A.
Domicili social: Adrià Gual, nº 10 CIF: A43019702
Direcció de correu electrònic: [email protected]

Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom III, Llibre 54, Foli 52, Secció de Societats, Full 2.590.

Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini vermutmiro.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

DEFINICIONS

“Pàgina”, domini vermutmiro.com que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.

“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini vermut miro.com, que conformen la informació i els serveis que l’EMPRESA posa a disposició dels Usuaris d’Internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.

“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com JavaJavaScript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.

“Hiperenllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa l’EMPRESA avisarà oportunament i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin a la pàgina.

CONDICIONS D’ÚS

La simple utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no està conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per l’EMPRESA pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina.

A través de la pàgina, l’EMPRESA facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per Internet per l’EMPRESA o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest avís legal o a qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per l’EMPRESA, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material contingut a la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de l’EMPRESA, que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.

– Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de l’EMPRESA o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de l’EMPRESA o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentades, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual de l’EMPRESA, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de l’EMPRESA o de tercers que n’han autoritzat l’ús, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’EMPRESA o de tercers inclosos en la pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No caldrà autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no la podrà reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit de l’EMPRESA.

– No es crearan marcs (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de l’EMPRESA.

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre l’EMPRESA els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la Pàgina, o dels Continguts subministrats.

– No es declararà ni es donarà a entendre que l’EMPRESA ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web on s’estableix l’Hiperenllaç.

– La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç només pot contenir l’estrictament necessari per identificar la destinació de l’Hiperenllaç.

– La pàgina Web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

L’EMPRESA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los o esmenar-los en el menor temps possible. Per tant, l’EMPRESA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol causa aliena al control de l’Empresa que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’EMPRESA exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts i al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

L’EMPRESA no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de l’EMPRESA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, l’EMPRESA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i els serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, l’EMPRESA realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa exactitud, idoneïtat, disponibilitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense avís previ respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

LIMITACIÓ DE RESPONSIBILITAT

L’EMPRESA exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en la informació continguda a la pàgina.

L’usuari de la Pàgina ho fa sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-lo segons les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a la pàgina com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. L’Empresa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés o ús de la informació esmentada.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’EMPRESA a l’usuari realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la pàgina i dels continguts té, en principi, durada indefinida. L’EMPRESA, no obstant, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, l’EMPRESA advertiran prèviament la terminació o suspensió de la pàgina.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’EMPRESA és conscient de la importància de la privadesa de les dades de caràcter personal, i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics a les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través del web vermutmiro.com, és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que en motiva el recull.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà juntament amb cada formulari web, i serà el responsable del fitxer: EMILIO MIRÓ SALVAT, S.A., amb adreça al c/ Adrià Gual, núm. 10, 43206 REUS, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s’haurà de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent-hi còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que aporteu les vostres dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquest formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, i són aplicables la resta d’extrems indicats al paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de l’EMPRESA contenen les característiques i la naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupades per aquesta en el supòsit que contracti qualsevol d’elles.

D’altra banda, l’EMPRESA ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals que els interessats poguessin facilitar a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del web: vermutmiro.com, aplicant les mesures de seguretat contemplades al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als jutges i tribunals del domicili del consumidor i usuari de conformitat amb el que preveu a la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’avís legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright© EMILIO MIRÓ SALVAT, S.A..

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

avís legal

Avís legal: El contenido de este sitio es solo informativo.

Avís legal: El uso de este sitio implica aceptación de términos.

Avís legal: No nos responsabilizamos por errores u omisiones.

Avís legal: La reproducción de contenido requiere autorización previa.

Avís legal: Los enlaces a terceros son responsabilidad del usuario.

Avís legal: La información proporcionada no constituye asesoramiento legal.

Avís legal: Nos reservamos el derecho de modificar el sitio.

Aviso legal: No garantizamos la exactitud de la información proporcionada.

Aviso legal: El acceso al sitio implica la aceptación de cookies.

Aviso legal: Cualquier controversia se resolverá conforme a la legislación vigente.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop